SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.34 suppl.1 author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Studia Historiae Ecclesiasticae

On-line version ISSN 2412-4265
Print version ISSN 1017-0499

Studia Hist. Ecc. vol.34  suppl.1 Pretoria Apr. 2008

 

Vrouepredikante in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika: 'n Opdraande stryd

 

Women theologians in the Nederduitsch Hervormde Church: An ongoing struggle

 

 

Erna Oliver

Departement van Christelike Spiritualiteit, Kerkgeskiedenis en Missiologie, Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria, Suid-Afrika

 

 


OPSOMMING

Meer as 30 jaar nadat die Algemene Kerkvergadering van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika die predikantsamp vir vroue oopgestel het, lyk dit of daar steeds 'n stryd gevoer word ten opsigte van gelykheid tussen die geslagte in die predikantsberoep. Statistieke wys dat die getal vroueteoloë steeds baie klein is en dat daar min vroue is wat voltyds in die bediening staan. Vroueteoloë is om hulle menings gevra in 'n poging om die stilte oor die onderwerp te verbreek. Diskriminasie, tradisie en aannames speel steeds 'n bepalende rol in vroueteoloë se werksomgewing. Vroue werk harder en vir minder geld as hulle manlike kollegas. 'n Paradigmaskuif is noodsaaklik sodat gelowiges bemagtig word om die evangelie ongehinderd aan 'n verlore en snel veranderende wêreld te bring.


ABSTRACT

More than 30 years have passed since the Nederduitsch Hervormde Church, the second largest of the three traditional Afrikaans-speaking sister churches, opened the door for women to become ministers. Statistics are used to determine the present situation of women in the church. The number of women ministers is still small and only a few women are full-time ministers. A questionnaire gave insight into the feelings of the women working in the church. Discrimination, tradition and assumptions still play an important role in the church and women work harder for less pay than their male colleagues. A paradigm shift is necessary to end the voicelessness of women and to enable all Christians to proclaim the gospel to a lost and fast changing world.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

BRONNE GERAADPLEEG

Ackermann, D M 1984. The role of women in the church - certain practical theological perspectives, in Vorster, W S (ed.), Sexism and feminism in thieological perspective, 61-84. Pretoria: University of South Africa.         [ Links ]

Christians.co.za 2006. "Droefheid in hemel" oor toe deure vir GKSA se vroue. Christians.co.za. 26 Jan 2006. Datum inligting bekom: 31 Aug 2007.         [ Links ]

Dreyer, Y 1998. Feministiese hermeneutiek as kritiese teorie. Hervormde Teologiese Studies 54 (3 & 4), 623-651.         [ Links ]

Dreyer, Y 1999a. Jesus en vroue. Hervormde Teologiese Studies 55(1), 70-96.         [ Links ]

Dreyer, Y 1999b. Vroue - ervaring en spiritualiteit. Hervormde Teologiese Studies 55 (2 & 3), 360-379.         [ Links ]

Dreyer, Y 2000a. Die vrou as beeld van God: vanaf Genesis tot die Middeleeue. Hervormde Teologiese Studies 56 (2 & 3), 672-696.         [ Links ]

Dreyer, Y 2000b. Die vrou as beeld van God: vanaf die Reformasie tot die twintigste eeu. Hervormde Teologiese Studies 56 (4), 949-972.         [ Links ]

Dreyer, Y 2002. Vrouwenpastoraat: een paradigmaverandering. Hervormde teologiese Studies 58 (3), 919-939.         [ Links ]

Edwards, F 1984. God from a feminist perspective, in Vorster, W S (ed.), Sexism and feminism in theological perspective, 36-57. Pretoria: University of South Africa.         [ Links ]

Heyns, J A 1985. Teologiese etiek. Kaapstad: NGK Boekhandel.         [ Links ]

Kleynhans, EP J 1983. Die vrou en die amp in die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Bloemfontein: Universiteit van OVS.         [ Links ]

Klopper, F 1993. Postmoderne feminisme: verset teen dominansie, die viering van verskille en 'n respek vir tradisie. Theologia Evangelica 27, 17-24.         [ Links ]

Klopper, F 1996. Feminism, the postmodern way,in Landman, C (ed.), Digging up our foremothers. Stories of women in Africa, 49-58. Pretoria: University of South Africa.         [ Links ]

Landman, C 1984. A profile of feminist theology, in Vorster, W S (ed.), Sexism and feminism in theological perspective, 1-30. Pretoria: University of South Africa.         [ Links ]

Landman, C 1992. Europe's role in a South African methodology. A sideline and female perspective. Frankfurt am Main: Peter Lang.         [ Links ]

Landman, C 1996. Christian women in South African historiography -an overview, in Landman, C (ed.), Digging up our foremothers. Stories of women in Africa, 3-26. Pretoria: University of South Africa.         [ Links ]

Landman, C 2005. "Leefstyl-Bybel vir vroue": Afrikaans speaking women amidst a paradigm shift. Studia Historiae Ecclesiastiae 31(1), 147-162.         [ Links ]

Oduyoye, M A 1998a. Women re-imagining and re-shaping theology, Ralte, L (ed.), Women re-shaping theology. Introducing women's studies in theological education in India, 3-13. Delhi: UTC.         [ Links ]

Oduyoye, M A 1998b. The churches' participation in the women's revolution, Ralte, L (ed.), Women re-shiaping theology. Introducing women's studies in theological education in India, 69-78. Delhi: UTC.         [ Links ]

Plaatjies, M-A & Landman, C 2005. Vroue in die teologiese antropologie van die Afrikaanse gereformeerde tradisie. Studia Historiae Ecclesiastiae 31(1), 203-222.         [ Links ]

Pretorius, S P, (fanie@nhk.co.za). 30 Augustus 2007. Statistiek. E-pos aan: Oliver, E, (olivee@unisa.ac.za).

Scholtz, D A.         [ Links ] [sa]. Die amp en die vrou in die Kerk. F83017.

Statistics South Africa. 2004. Census 2001. Prime tables. Census '96 and 2001 compared.         [ Links ]

Van der Merwe, J D G [sa].         [ Links ] Die vrou in 'n kerklike amp - ja of nee?

Van der Walt, T. 2005 Diskriminasie teen vroue in geloofsverband: 'n Regsperspektief. Studia Historiae Ecclesiastiae 31(1), 163-186.         [ Links ]

Van Niekerk, E 1996. Does belief have two genders? in Landman, C (ed.), Digging up our foremothers. Stories of women in Africa, 27-48. Pretoria: University of South Africa.         [ Links ]

Van Niekerk, P 2006. Broeders in tru-rat. Die Volksblad. 19 Januarie 2006.         [ Links ]

Van Staden, P J [sa].         [ Links ] Die vrou in die amp: ' n historiese oorsig van die argumente ten opsigte van die toelating van die vrou tot die kerklike ampte, veral met betrekking tot die Nederduitse Gereformeerde Kerk. F36841.

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License