SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.75 issue1Professor Bennie van der Walt: A bridge between white Afrikaners and black AfricansReligion in education: Is there yet another solution? author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Koers

On-line version ISSN 2304-8557
Print version ISSN 0023-270X

Koers (Online) vol.75 n.1 Pretoria  2010

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Die sentrale plek van 'n lewensen wêreldbeskouing

 

The central place of a life - and worldview

 

 

D.F.M. Strauss

Fakulteit Geesteswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat, BLOEMFONTEIN. E-mail: dfms@cknet.co.za

 

 


OPSOMMING

Met inagneming van die verskil tussen 'n wereldbeeld en 'n lewens- en wêreldbeskouing, fokus hierdie artikel op die belangrike funderende rol van 'n lewens- en wêreldbeskouing -juis aangesien professor Bennie van der Walt soveel aandag gegee het in sy publikokasies aan die implikasies van die Christelike lewens- en wêreldbeskouing. In laasgenoemde vind ons 'n belangrike steunpilaar waardeur ons gevrywaar word van 'n biblisistiese (of fundamentalistiese) misverstaan van die appèl van die Skrifboodskap. God se wet-Woord vir skepselwees moet onderskei word van die Skrif-Woord wat ons na eersgenoemde verwys. 'n Belangrike vrug van die Christelike lewens- en wêreldbeskouing vind ons juis in die ideaal van Christelike wetenskap - 'n tema waarmee professor Bennie van der Walt hom deurlopend besig gehou het. Omdat die nalewende Roomse tweedeling van die werklikheid - in n gewyde bonatuurlike en 'n natuurlik-"sekulêre" sfeer - met die daarmee gepaardgaande teenstellings (soos kerk en wêreld, geloof en rede, sakraal en sekulêr, siel en liggaam, e.s.m.) - steeds in ons protestantse erfenis aanwesig is, fokus die res van hierdie artikel op 'n perspektief waarin hierdie tweedeling te bowe gekom kan word. Die grondgedagte is dat die rigting-teenstelling tussen goed en kwaad (verlossing en sonde) nie verdraai moet word tot 'n struktuur-teenstelling binne die goedgeskape orde van God se skepping nie.

Kernbegrippe: Calvinisme, Humanisme lewensbeskouing, Roomskatolisisme skepping, eenheid en goedheid van, struktuur en rigting, onderskeidenheid van, twee-terreineleer


ABSTRACT

While taking into account the difference between a worldview and a lifeview this article focuses on the important foundational role of a life- and worldview - precisely because Professor Bennie van der Walt dedicated so much of his scholarly output to the implications of the Christian world- and lifeview. Within the latter context we find an important pillar safeguarding us against a biblicistic (or fundamentalist) misapprehension of the scope of the biblical message. God's law-Word for being a creature must be distinguished from the written Word which refers us to the former. An important outcome of the Christian life- and worldview is particularly found in the ideal of Christian scholarship - a theme with which Professor Bennie van der Walt continuously occupied himself. Because the after-effect of the Roman Catholic split of reality - in a sacred supernatural and a natural "secular" sphere - with the accompanying oppositions (such as church and world, faith and reason, sacred and secular, soul and body, and so on) - is still found within our protestant legacy, the rest of this article focuses on a perspective that can help us to transcend this dichotomy. The basic conception is that the directional antithesis between good and evil (redemption and sin) ought not to be twisted into a structural opposition within the good creational order of God for creatures.

Key concepts: Calvinism creation, unity and goodness of, Humanism, lifeview, Roman Catholicism, structure and direction, distinctness of, two realm doctrine


 

 

Full text available only in PDF format.

 

 

Geraadpleegde bronne

BOS, A.P. 1994. H. Dooyeweerd en de wijsbegeerte van de oudheid. (In Geertsema, H.G., Zwart, M., De Bruijn, J., Van der Hoeven, J. & Soeteman, A., reds. Herman Dooyeweerd 1894-1977: breedte en actualiteit van zijn filosofie. Kampen: Kok. p. 197-227.         [ Links ])

DIEPENHORST, P.A. 1904. Calvijn en de economie. Amsterdam: Free University. (Dissertation.         [ Links ])

DOOYEWEERD, H. 1949. Reformatie en scholastiek in de Wijsbegeerte. Vol. 1: Het Grieksche voorspel. Franeker: Wever.         [ Links ]

DOOYEWEERD, H. 1997. A new critique of theoretical thought. Lewiston: Mellen. (Collected works of Herman Dooyeweerd: a series, vols. 1-4. General ed. D.F.M. Strauss.         [ Links ])

DOOYEWEERD, H. 2004. Reformation and scholasticism in Philosophy. Vol. 1. Lewiston: Mellen. (Collected works of Herman Dooyeweerd: a series, vol. 5. General ed. D.F.M. Strauss.         [ Links ])

GOUDZWAARD, B. 2009. Calvyn se etiek van die sosiaal-ekonomiese lewe. Tydskrif vir geesteswetenskappe, p. 434-452. Spesiale uitgawe - Johannes Calvyn. Gasredakteur: D.F.M.Strauss.         [ Links ]

KANT, I. 1956 [1787]. Kritik der reinen Vernunft. 2. Ausg. Hamburg: Meiner.

KANT, I. 1968 [1799]. Kritik der Urteilskraft. 3. Ausg. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

MARSHALL, P. 1984. Thine is the kingdom: a Christian perspective on the nature of government and politics today. Hants: Morgen & Scott.         [ Links ]

MIDDLETON, J. & WALSH, B.J. 1995. Truth is stranger than it used to be. Downers Grove: InterVarsity.         [ Links ]

REFORMED ECUMENICAL SYNOD. 1983. Testimony on human rights. Grand Rapids: The Reformed Ecumenical Synod.         [ Links ]

RES kyk REFORMED ECUMENICAL SYNOD        [ Links ]

SCHROTENBOER, P. 1971. The marks of the institutional church. Journal for Christian scholarship, 7(3): 108-117.         [ Links ]

SMITH, J.K.A. 2000. The fall of interpretation: philosophical foundations for a creational hermeneutic. Downers Grove: InterVarsity.         [ Links ]

SMITH, J.K.A. 2004. Introducing Radical Orthodoxy: mapping a post-secular theology. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

STRAUSS, D.F.M. 1980. Inleiding tot die kosmologie. Bloemfontein: VCHO.         [ Links ]

STRAUSS, D.F.M. 2009a. Philosophy: discipline of the disciplines. Grand Rapids: Paideia.         [ Links ]

STRAUSS, D.F.M. 2009b. Calvyn in die intellektuele erfenis van die Weste. Tydskrif vir geesteswetenskappe, p. 397-409. Spesiale uitgawe: Johannes Calvyn. Gasredakteur: D.F.M. Strauss.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 2009a. Johannes Calvyn (1509-1564) se mensbeskouing: 'n Christelik-filosofiese waardering. Tydskrif vir geesteswetenskappe, p. 365-396. Spesiale uitgawe: Johannes Calvyn. Gasredakteur: D.F.M.Strauss.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 2009b. Johannes Calvyn (1509-1564) se visie op die werklikheid: 'n Christelik-filosofiese waardering. Tydskrif vir geestes-wetenskappe, p. 410-433. Spesiale uitgawe: Johannes Calvyn. Gasredakteur: D.F.M.Strauss.         [ Links ]

VEENHOF, C. 1939. In Kuyper's lijn: enkele opmerkingen over den invloed van Dr. A. Kuyper op de Wijsbegeerte der wetsidee. Goes: Oosterbaan & Le Cointre.         [ Links ]

WEBER, M. 1970 [1930]. The protestant ethic and the spirit of capitalism. London: Allen & Unwin.

WOLTERS, A. 1981. Facing the perplexing history of philosophy. Journal for Christian scholarship, 17(4): 1 -31.         [ Links ]

WOLTERS, A. 1989. On the idea of worldview and its relation to philosophy. (In Marshall, P., Griffioen, S. & Mouw, R.J. Stained glass: worldviews and social science. Lanham: University Press of America. p. 14-25.         [ Links ])

WOLTERS, A. 2005. Creation regained: Biblical basics for a reformational worldview. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

WOLTERSTORFF, N. 1989. On Christian learning. (In Marshall, P., Griffioen, S. & Mouw, R.J. Stained glass: worldviews and social science. Lanham: University Press of America. p. 56-80.         [ Links ])

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License