SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.42 issue2 author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.42 n.2 Pretoria Jan. 2008

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Die invloed van die Christelike geloof op die Suid-Afrikaanse samelewing

 

The influence of Christianity on the South African society

 

 

E. Oliver

Departement Christelike Spiritualiteit, Kerkgeskiedenis & Missiologie Unisa. Pretoria. E-pos: olivee@unisa.ac.za

 

 


OPSOMMING

Die bedoeling van die vroeë kerk was nie in die eerste plek om die politiek, ekonomie en regstelsels van die wêreld te verander nie, maar spoedig het die Christene se manier van leef die samelewing rondom hulle beïnvloed. Die Europese setlaars het die calvinistiese geloof na die suidpunt van Afrika gebring waar dit vir die volgende 340 jaar 'n leidende rol in die geskiedenis van die land gespeel het. Geen teëkanting of bevraagtekening van die bevoorregte posisie van die Christendom deur nie-Christene is geduld nie en die invloed daarvan op die samelewing is as vanselfsprekend aanvaar deur veral die Christelike deel van die bevolking. Vandag vertoon die samelewing sowel die medaljes as die littekens van hierdie toedrag van sake. Hoewel Suid-Afrika nooit amptelik bekend gestaan het as 'n Christelike land nie, is die geweldige invloed wat die Christendom op die land gehad het na meer as 'n dekade van gods-diensvryheid in 'n neutrale staat, steeds sigbaar. Die doel van hierdie artikel is om 'n inleidende, oorhoofse en verkennende blik te verskaf van die reikwydte en invloed wat die Christendom op die samelewing gehad het, gesien vanuit 'n historiese perspektief.


ABSTRACT

It was not the intention of the first Christians to change the world, but their behaviour soon influenced society. The European settlers who came to South Africa brought calvinist Christianity to the region. For the next 340 years, Christianity was a very influential force in the South African society, usually taken for granted by Christians and not allowed to be questioned, challenged or opposed by non-Christians. Today the society bears both the scars and medals of the Christian era in South African history although South Africa was never officially a Christian country. After 1994, South Africa became a neutral state, with religious freedom, and the privileged position of Christianity began to fade rapidly. More than ten years later, however, the influence that Christianity had on the country and its people is still visible. This article is an introductory investigation into the influence of Christianity on the South African society from an historical perspective.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

Geraadpleegde bronne

AKENSON, D.H. 1992. God's peoples: covenant and land in South Africa, Israel and Ulster. New York: Cornell University Press.         [ Links ]

ANC. 1996. http://www.anc.org.za/misc/nkosi.html#hist Date of access: 28 Sept. 2006.         [ Links ]

ANSGAR, F. 2002. Everything is worthwhile at the end? Christian funeral liturgy amidst ecclesial tradition and secular rites. Studia liturgica, 32(1):8-68.         [ Links ]

ANSWERING ISLAM. 1999-2008. http://www.answeringislam.org/crusades.html Date of access: 5 Mrt. 2008.         [ Links ]

BARNARD, A. 1935. Die groei en ontwikkeling van plattelandse onderwys (blanke) in Transvaal, 1836-1934. Pretoria: Universiteit van Pretoria. (Ongepubliseerde tesis.         [ Links ])

BBC NEWS: AFRICA. 2003. http://www.news.bbc.co.uk/2/low/africa/3314075.stm Date of access: 28 Sept. 2006.         [ Links ]

BIBLICAL HISTORY TIMELINE. Ministry of Truth and Knowledge. http://www.biblicalhistorytimeline.com/313to609AD.htm Date of access: 4 Aug. 2006.         [ Links ]

BOOYENS, B. 1970. Wesenskenmerke van die Afrikaner se identiteit. Handhaaf, 4:29-34, Aug.         [ Links ]

BRADY, J.E. 1951. History of the church in South Africa: the Catholic Church and Southern Africa. Cape Town: Catholic Archdiocese of Cape Town.         [ Links ]

BRYCE, J. [1897] 1900. Impressions of South Africa. New York: Macmillan.

CALPIN, G.H. 1944. There are no South Africans. London: Nelson.         [ Links ]

CARRUTHERS, E.J. 1995. Game protection in the Transvaal 1846 to 1926. Johannesburg: Perskor.         [ Links ]

CHIDESTER, D. 1992. Religions of South Africa. Londen: Routledge.         [ Links ]

COETZEE, A. 1945. Die Afrikaner se volkskunde. (In Van den Heever, C.M. & Pienaar, P. de V., reds. Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner: die eerste beskrywing van die Boerevolkslewe in al sy vertakkinge, 1945-1950. Deel 1. Kaapstad: Nasionale Pers. p. 361-428.         [ Links ])

CROSS, M. 1999. Imagery of identity in S.A. education, 1880-1990. Durham: Carolina Academic Press.         [ Links ]

DE KIEWIET, C.W. 1941. A history of South Africa: social and economic. London: Oxford University Press.         [ Links ]

DE VAAL, J.B. 1939. Opvoeding in Schoemansdal 1948-1867. Historiese studies, 1(2):25-30.         [ Links ]

DE VILLIERS, M. 1988. Idiome-woordeboek: verklarings met afsonderlike Afrikaanse en Engelse begripslyste. Kaapstad: Nasou.         [ Links ]

ENGELBRECHT, B. 1980. The kingdom of God and its implications for all education. Journal of theology for Southern Africa, 33:7-15.         [ Links ]

ERASMUS, J. 2005. Who are the people with "no religion"? (In Symington, J., ed. South African Christian handbook 2005/2006. Wellington: Lux Verbi.BM. p. 87-101.         [ Links ])

FAK BLÊRKAS. 2006. http://www.fak.org.za/blerkas/woorde/026.txt Datum vangebruik: 28 Sept. 2006.         [ Links ]

GELDENHUYS, S. 2006. Is selfmoord sonde? http://www.lewensverryking.co.za/artikels003.ups Datum van gebruik: 17 Okt. 2006.         [ Links ]

GEYSER, A. 1980. The place of the Bible in religious education. Journal of theology for Southern Africa, 33:16-23        [ Links ]

GILIOMEE, H. 2003. The Afrikaners: biography of a people. Cape Town: Tafelberg.         [ Links ]

GREAT BRITAIN COLONIAL OFFICE. 1904 Census returns of British South Africa. London: HMSO.         [ Links ]

GREEF, M. 2006. Trou - in of uit? Lig, Aug. http://www.lig.co.za Datum van gebruik: 29 Sept. 2006.         [ Links ]

GROBBELAAR, P.W. 1974. Die Afrikaner en sy kultuur. Deel 1: Mens en land. Kaapstad: Tafelberg.         [ Links ]

HARLEY, A. 2004. 2001 Census results. http://www.aldsa.org/survey/2001%20census.html Date of access: 31 Oct. 2006.         [ Links ]

HAYES, S. 2006. AIC: Southern African Missiological society. http://www.geocities.com/Athens?Parthenon/8409/aic.htm Date of access: 13 Oct. 2006.         [ Links ]

HILL, J. 2005. What has Christianity ever done for us? Oxford: Hudson.         [ Links ]

HISTORY OF MUSLIMS IN SOUTH AFRICA. 2004. http://www.ummah.com Date of access: 10 Oct. 2006.         [ Links ]

HOFMEYR, H.J. 1913. Union of South Africa: report of the Sunday Observance Commission appointed under government notice no. 1345 of 1911. Cape Town: Cape Times.         [ Links ]

HOFMEYR, J.W. & PILLAY, G.J., eds. 1994. A history of Christianity in South Africa. Vol. 1. Pretoria: HAUM.         [ Links ]

JENKINS, E. 2004. Symbols of nationhood. Presidential address: 18 November 2003, Auden House Johannesburg. Johannesburg: South African Institute of Race Relations.         [ Links ]

JOBY, C.R. 2007. Calvinism and the arts: a re-assessment. Leuven: Peeters.         [ Links ]

JOHNSTONE, P.J. St. G., JOHNSTONE, R.J. & MANDRYK, J. 2001. Operation world. Virginia: Donnelley.         [ Links ]

JOOSTE, J.P. 1946. Die verhouding tussen kerk en staat aan die Kaap tot die helfte van die negentiende eeu. Bloemfontein: SACUM.         [ Links ]

JORDAAN, A.M. 2004. Mites rondom Afrikaans. Pretoria: Universiteit van Pretoria. (Ongepubliseerde tesis.         [ Links ])

KRUGER, S.J.P. 1902. The memoirs of Paul Kruger. Vol. 1. London: Unwin.         [ Links ]

LABUSCHAGNE, P. Die bestaan van wetenskaplike historiese gronde vir 'n naamsverandering. http://www.vryheidsfront.co.za/a/pretoria/dokumente/PtaNaamAfr.pdf Datum van gebruik: 30 Okt. 2006.         [ Links ]

LIFE IN AMERICA. 2000. Why do Africans drop their English names when they come to America? http://www.africawired.com/discus/messages/19/99.html?1091441078 Date of access: 28 Sept. 2006.         [ Links ]

NATIONAL ANTHEM. 2007. http://www.info.gov.za/aboutgovt/symbols/anthem.htm Date of access: 25 Sept. 2008.         [ Links ]

NDURU, M. 2006. Death penalty: calls for the return of capital punishment in South Africa. http://www.ipsnews.net/news.asp.idnews=33527 Date of access: 25 Sept. 2008.         [ Links ]

NEL, F. 2002. Totsiens mossies. http://www.god-forum.co.za/kontreiafrikaans/mossies.htm Datum van gebruik: 28 Sept. 2006.         [ Links ]

NEWS24. 2007. Our hands are dirty ... http://www.news24.com Date of access: 20 Mar. 2008.         [ Links ]

NG KERK. 1975. Human relations and the South African scene in the light of the Scriptures. Kaapstad: NG Kerkuitgewers.         [ Links ]

NG KERK. 2006. Barmhartigheidsdienste. http://www.ngk.org.za Datum van gebruik: 21 Jan. 2008.         [ Links ]

NGANDEU, N. 2000. http://www.cameroon.net/showthread.php?t=93 Date of access: 28 Sept. 2006.         [ Links ]

NIXON, J. 1880. Among the Boers. Cape Town: Juta.         [ Links ]

OLIVER, E. 1998. Bybel ABC: dieselfde boek uit 'n ander hoek. Nelspruit: NHKA. (Ongepubliseerde Bybelstudiehandleiding.         [ Links ])

OLIVER, E. 2005. The impact of Christian education on the Zuid-Afrikaansche Republiek. Pretoria: University of South Africa. (Unpublished thesis.         [ Links ])

OLIVER, E. 2007. Die rol en taak van die kerk ten opsigte van begrafnis- gebruike. Verbum et ecclesia, 28(2):558-579.         [ Links ]

PAMA, C. 1960. Simbole van die Unie. Kaapstad: Maskew Miller.         [ Links ]

PAMA, C. 1965. Lions and virgins: heraldic state symbols, coats-of-arms, flags, seals and other symbols of authority in South Africa 1487-1962. Cape Town: Human & Rousseau.         [ Links ]

POO, D. 2006. SA Post Office Stamps. E-pos aan olivee@unisa.ac.za.         [ Links ]

PONT, A.D. 1968. 'n Oorsig van die algemene kerkgeskiedenis en diegeskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. Pretoria: HAUM.         [ Links ]

PRETORIUS, E. 2008. Moerdijk en die gedagte van die altaar. Pretoria: Voortrekkermonument.         [ Links ]

ROSE, E.B. 1902. The truth about the Transvaal: a record of facts based upon twelve years residence in the country. London: Rose.         [ Links ]

ROSSLEE, D.D. 1955. Sondagsheiliging in ons moderne samelewing. Bloemfontein: SACUM        [ Links ]

SACC see SOUTH AFRICAN COUNCIL OF CHURCHES

SCHMIDT, A.J. 2004. How Christianity changed the world. Grand Rapids: Zondervan.         [ Links ]

SCHUTTE, J.H.T. 1943. Die kulturele eenwording van die Boere in die Repu-blieke, 1854-1877. Pretoria: Universiteit van Pretoria. (Ongepubliseerde tesis.         [ Links ])

SOOKA, Y.L. 1993. A Hindu experience of religious freedom in the South African context. (In Kilian J., ecf. Religious freedom in South Africa. Pretoria: Unisa. p. 82-92.         [ Links ])

SOUTH AFRICA. 2001. Religion by geographical areas for persons weighed. Sub-committee report: report of the census sub-committee to the South African Statistics Council on census 2001. http://www.statssa.gov.za/extract.htm Date of access: 4 Aug. 2006.         [ Links ]

SOUTH AFRICA. HOUSE OF ASSEMBLY. 1950. Debates. Pretoria: Government Printer.         [ Links ]

SOUTH AFRICAN COUNCIL OF CHURCHES. 2001. http://www.sacc.org.za Date of access: 24 Jan. 2008.         [ Links ]

SOUTH AFRICAN MARRIAGES AND DIVORCES REPORT. 1915. Stats SA resource centre. http://www.statssa.gov.za Date of access: 3 Jul. 2006.         [ Links ]

STATISTICS SOUTH AFRICA. 2004. Marriages and divorce 2004. http://www.statssa.gov.za Date of access: 3 Jul. 2006.         [ Links ]

STUART, J. 1854. De Hollandsche Afrikanen en hunne Republieken in Zuid-Afrika. Amsterdam: Tielkemeijer.         [ Links ]

SWARAJ FOUNDATION. 2001. The counter renaissance: a publication by and for African youth. http://www.swaraj.org/counterrenmay.htm Date of access: 5 Mar. 2008.         [ Links ]

TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION. 1998. Register of reconciliation. http://www.doj.gov.za/trc/ror/page13.htm Date of access: 15 Aug. 2006.         [ Links ]

UNION OF SOUTH AFRICA. 1915. Statistical year-book. No. 2: 1913-1914. Pretoria: HMSO.         [ Links ]

VAN DER KOOI, P. 1999. Die ware betekenis van die calvinisme. Die kerkpad, 3(4):1. home.mweb.co.za/ke/kerkpad/julie99/calvinisme.html Datum van gebruik: 5 Mrt. 2008.         [ Links ]

VAN DER VYVER, J.D. s.a. Die staatstaak ten opsigte van Sondagheiliging. Potchefstroom: PU vir CHO. (Studiestuk 26: Instituut vir Bevordering van Calvinisme.         [ Links ])

VAN WYK, J.H. 1980. Die etiek van kans: 'n teologies-etiese besinning oor veral dobbelary, lotery en kansspeletjies. Potchefstroom: PU vir CHO. (Wetenskaplike bydraes van die PU vir CHO: Reeks F1, IBC-studiestukke.         [ Links ])

VAN WYK, J.H. 1981. Sondagsport: wat sê die Bybel? Potchefstroom: Instituut vir Reformatoriese Studie.         [ Links ]

VORSTER, N. 2006. Is selfmoord sonde? Kan iemand wat selfmoord gepleeg het, gered word? http://www.midweek.co.za Datum van gebruik: 17 Okt. 2006.         [ Links ]

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License