SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.42 issue2 author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.42 n.2 Pretoria Jan. 2008

 

ORIGINAL RESERARCH

 

Die liggaam-van-Christus-metafoor: Instrument vir die effektiewe uitvoering van die missionale opdrag

 

The body-of-Christ-metaphor: Instrument for the effective execution of the missional commission

 

 

J.M. OlwagenI; M. NelII

IFakulteit Geesteswetenskappe, Universiteit van Johannesburg. Johannesburg. E-pos: koelma@telkomsa.net
IISkool vir Bybelwetenskappe & Bybeltale. Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit. Potchefstroom. E-pos: maiusnel1@mweb.co.za

 

 


OPSOMMING

Die praktyk toon dat baie AGS-pastore moontlik so besig is met 'n veelheid take en verantwoordelikhede dat hulle nie daarby uitkom om hulle gemeentelidmate effektief te mobiliseer om by vrywillige dienswerk betrokke te raak nie (vgl. Ef. 4:12). Die gevolg is dat sulke gemeentes dikwels nie effektief funksioneer om die missionêre opdrag met welslae uit te voer nie (vgl. Matt. 28:19). Pastore slaag nie daarin om, volgens die raad wat Moses se skoonvadervirhom gegee het (vgl. Eks. 18), meer effektief te werk deur hulle lidmate as deeltydse vrywillige dienswerkers te mobiliseer om die Bybelse opdrag uit te voer nie.
Die mobilisering van lidmate vind plaas deur lidmate te bemagtig om hulle gawes te ontdek en te ontwikkel, en dan daarmee saam vrywillige dienswerk te beoefen. Die klem in die artikel lê by wat Hendriks (2004:11) "gemeentelike teologie" noem. Volgens Hendriks (2004:25) is gemeentelike teologie 'n teologie wat deur die liggaam-van-Christus-metafoorgemeentes beoefen word (vgl. Ef. 4:11-16). Die metafoor van gemeentes wat as liggaam-van-Christus wil funksioneer, naamlik gemeentes wat die belangrikheid van vrywillige dienswerk van die lidmate beklemtoon, geniet verdere ontwikkeling in hierdie artikel.1


ABSTRACT

Practice suggests that many AFM pastors are possibly so busy with numerous tasks and responsibilities that they are unable to effectively mobilise their assembly members to actively participate in voluntary acts of service (cf. Eph. 4:12). The consequence is that such assemblies are often unable to function effectively in the carrying out of the missional commission (according to Matt. 28:19). Pastors are unsuccessful in working more effectively through the mobilisation of their members as part-time voluntary workers in the carrying out of the missional commission, according to the advice Moses' father-in-law gave him (cf. Ex. 18).
The mobilisation of members takes place through the empowering of members to discover and develop their gifts and allowing their involvement in voluntary acts of service. The emphasis of this article lies in what Hendriks (2004:11) calls "congregational theology". According to Hendriks (2004:25) congregational theology is a theology being practised by body-of-Christ-metaphor assemblies (cf. Eph. 4:11-16). The metaphor of assemblies choosing to function as the body-of-Christ where the importance of the voluntary acts of service of members is emphasised enjoys further development in this article.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

Geraadpleegde bronne

BANKS, R. 1980. Paul's idea of community. Exeter: Paternoster.         [ Links ]

BARCLAY, W. 1976. The letters to the Galatians and Ephesians. Edinburg: St. Andrew.         [ Links ]

BEKER, J.C. 1989. Paul, the apostle. Edinburgh: Clark.         [ Links ]

BISSCHOFF, J. 1993. Die spanning tussen die versoenings- en missionêre dimensie in gemeentebou. Praktiese teologie in Suid-Afrika, 8(1):42-56.         [ Links ]

BOSCH, D.J. 1991. Transforming mission: paradigm shifts in theology of mission. New York: Orbis.         [ Links ]

BOTHA, F.P.J. 1999. 'n Bestuursmodel vir potensiaalontwikkeling en toerusting van die lidmate van die AGS. Johannesburg: Randse Afrikaanse Universiteit. (M.Th.-verhandeling.         [ Links ])

BURGER, C.W. 1991. Die dinamika van 'n Christelike geloofsgemeenskap. Kaapstad: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

COMBRINK, V. & VENTER, C.J.H. 1995. Menslike subjekte in gemeente opbou volgens die Kolossensebrief. In die Skriflig, 29(4):583-602.         [ Links ]

CONNER, M. 2000. Transforming your church. Ventura: Renew.         [ Links ]

DEEMER, P. 1976. Fulfilling the body of Christ. (In Strough, F.C. & Strough, U.T., eds. Realities and visions. New York: Seabury. p. 92-98.         [ Links ])

FENHAGEN, J.C. 1977. Mutual ministry. New York: Seabury.         [ Links ]

GAFFIN, R.B. 1979. Perspectives on Pentecost. Phillipsburg: Presbyterian & Reformed.         [ Links ]

GOEDE, H. 2007. 'n Toepaslike metafoorteorie vir die ontleding van die metafore in die Nuwe Testament. In die Skriflig, 41(1):87-107.         [ Links ]

GUDER, D.L. 1998. Missional church: a vision for the sending of the church in North America. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

HENDRIKS, H.J. 1992. Strategiese beplanning in die gemeente: beginsels in die praktyk van gemeentevernuwing. Wellington: Hugenote.         [ Links ]

HENDRIKS, H.J. 1994. Missionêre gemeentebou. Praktiese teologie in Suid-Afrika, 9(2):180-191.         [ Links ]

HENDRIKS, H.J. 2004. Studying congregations in Africa. Paarl: Paarl.         [ Links ]

HEYNS, J.A. 1977. Die kerk. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

HEYNS, L.M. 1986. 'n Prakties-teologiese ondersoek na die kerklike strukture van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. (D.Th.-proefskrif.         [ Links ])

HEYNS, L.M. 1992. Die besondere amp: essensieel of funksioneel? Theologia evangelica, 25(3):52-58.         [ Links ]

HEYNS, L.M. & PIETERSE, H.J.C. 1990. Eerste treë in die praktiese teologie. Pretoria: Gnosis.         [ Links ]

JANSE VAN RENSBURG, F.J. 1999. Efesiërs. (In Vosloo, W. & Janse van Rensburg, F., reds. Die Bybellennium: eenvolumekommentaar. Vereeniging: Christelike Uitgewersmaatskappy. p. 1567-1580.         [ Links ])

KRAEMER, H. 1958. A theology of the laity. London: Butterworth.         [ Links ]

KRAEMER, H. 1960. Het vergeten ambt in de kerk. 's Gravenhagen: Boekencentrum.         [ Links ]

LANGERMAN, J.L. 1983. Apostolic faith mission of South Africa: a revitalization of the theological concepts of church ministry. Johannesburg: Fuller Theological Seminary. (D.Min. dissertation.         [ Links ])

LAZENBY, M.J. 1995. Kerklike lidmaatskap: prakties teologies verken. Praktiese teologie in Suid-Afrika, 10(1):15-28.         [ Links ]

LOUW, D.J. 1992. Die ontwerp van 'n prakties-teologiese ekklesiologie vir gemeentebou. Praktiese teologie in Suid-Afrika, 7(2):119-136.         [ Links ]

LOUW, P.L. 1990. 'n Beskrywing van die gemeentebouproses in die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Burgersdorp 1985-1989. Stellenbosch: Universiteit van Stellenbosch. (M.Th.-verhandeling.         [ Links ])

MACARTHUR, J. 1973. The church, the body of Christ. Grand Rapids: Zondervan.         [ Links ]

MACGORMAN, J.W. 1974. The gifts of the Spirit. Nashville: Broadman.         [ Links ]

MEYER, W.F. & VAN EDE, D.M. 1990. 2e dr. Ontwikkelingsteorieë. (In Louw, D.A., red. Menslike ontwikkeling. Pretoria: HAUM. p. 51-99.         [ Links ])

MÖLLER, F.P. 1983. Poimeniek. Johannesburg: AGS Teologiese Seminarium.         [ Links ]

MÖLLER, F.P. 1997. Words of light and life: the work of the Holy Spirit in the life of the believers. Vol. 6. Hatfield: Van Schaik.         [ Links ]

MURPHY, E.F. 1975. Spiritual gifts and the great commission. South Pasadena: Mandate.         [ Links ]

NEL, M. 1994. Gemeentebou. Halfway House: Orion.         [ Links ]

RICHARDS, L.O. & HOELDTKE, C. 1981. A theology of church leadership. Grand Rapids: Zondervan.         [ Links ]

SCHWARZ, C.A. 2001. The three colours of ministry. Barcelona: Zondervan.         [ Links ]

SNYDER, H.A. 1977. The community and the King. Madison: InterVarsity.         [ Links ]

STEDMAN, R.C. 1972. Body life. Ventura: Regal.         [ Links ]

VAN DEN BERG, C.J. 2000. Tersaaklike Pauliniese perspektiewe op die Christelike identiteit van die lidmaat. Johannesburg: Randse Afrikaanse Universiteit. (M.Th.-verhandeling.         [ Links ])

VAN DEN BERG, J.C. 1991. Die pastoor en lidmaat in die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika: strukturele fasette en bedieningsmodelle. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. (M.Th.-verhandeling.         [ Links ])

VAN SCHALKWYK, J. 1988. Gemeentebou - ons opdrag. Kaapstad: NG Kerk-Uitgewers.         [ Links ]

VERSTEEG, J.P. 1988. Het karakter van het ambt volgens Efesiërs 4:7-16. (In Rossouw, P.J., red. Gereformeerde ampsbediening. Pretoria. NG Kerk-boekhandel. p. 47-74.         [ Links ])

WARREN, R. 1995. The purpose driven church. Michigan: Zondervan.         [ Links ]

WOODS, C.J. 1996. Congregational mega trends. New York: The Albian Institute.         [ Links ]

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License