SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.42 issue3 author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.42 n.3 Pretoria Jan. 2008

 

ORIGINAL RESEARCH

 

'n Reformatoriese samelewingsfilosofie: 'n Sistematiese uiteensetting, kritiese evaluering en praktiese toepassing

 

A Reformational social philosophy: Systematic exposition, critical evaluation and practical application

 

 

B.J. van der Walt

Skool vir Filosofie, Noordwes-Universiteit. Potchefstroomkampus. Potchefstroom. E-pos: hannah@intekom.co.za

 

 


OPSOMMING

Die probleem wat hier onder die loep geneem word, is dat Christene, kerke en teoloë dikwels deur geen of 'n baie vae lewensbeskoulike perspektief op die sosiale lewe gelei word. Soms word selfs van nie-Bybelse metodes (soos vroeër die Marxisme en deesdae die neokapitalisme of postmodernisme) gebruik gemaak om die samelewing te analiseer. Dit kan 'n belangrike bydraende rede wees vir die ongelukkige feit dat Christene dikwels weinig invloed op die breë samelewing (die sg. openbare terrein) buite hulle persoonlike en kerklike lewe het. Hierdie artikel ondersoek 'n moontlike oplossing deur die volgende stappe: Dit begin met 'n vergelyking tussen die drie basiese samelewingsfilosofieë, naamlik individualisme, kollektivisme en pluralisme. Dit gee daarna 'n sistematiese uiteensetting van 'n Christelik-reformatoriese pluralistiese samelewingsfilosofie as moontlike kandidaat. Om aan te dui dat hierdie samelewingsfilosofie nie 'n statiese dogma of ideologie wil wees of só beskou moet word nie, bevat die volgende afdeling 'n kort oorsig oor enkele kritiekpunte wat deursimpatieke voorstanders geopper word. Die vierde afdeling gee 'n aanduiding van hoe hierdie samelewingsvisie tot samelewings-verandering kan lei. Na die voorafgaande meerteoretiese verkenning, vestig dit die aandag op die praktiese toepasbaarheid. Op hierdie wyse word 'n volledige antwoord (teoreties en prakties) gebied op die belangrike probleem wat aan die begin gestel is, naamlik die geringe impak van Christene op die sogenaamde openbare lewe.


ABSTRACT

The problem to be discussed in this contribution is that many Christians, churches and theologians are often guided by no or merely a very vague (worldviewish) perspective on social life. Sometimes they are even inspired by unbiblical methods (e.g. earlier Marxism and contemporary neocapitalism or postmodernism) in their social analysis. This may be an important contributing factor for the sad fact that Christians often have very little impact on the broader social domain (the "public square") outside their personal and church life. Therefore this article looks at a possible solution in the following steps: It begins with a comparison between the three basic philosophies of society, viz. individualism, collectivism and pluralism. Then it provides a systematic exposition of a Christian-reformational, pluralistic social philosophy as a possible candidate. To indicate that a reformational social philosophy neither wants to pretend, nor wants to be regarded as a static dogma or ideology, the next section reviews some points of critique voiced by its sympathetic proponents. The fourth section investigates how this social view may inspire social change. Following the preceding, more theoretical exploration, it discusses possibilities for its practical application. In this way a complete answer (both theoretical and practical) is given to the urgent problem indicated at the beginning, viz. the little influence of Christians on the so-called public sphere.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BLOKHUIS, P. & HIELEMA, E.K., eds. 2006. Civil society: East and West. Sioux Center: Dordt College.         [ Links ]

BUIJS, G.J. 2006. The promises of civil society. (In Blokhuis, P. & Hielema, E.K., eds. Civil society: East and West. Sioux Center: Dordt College. p. 19-42.         [ Links ])

BUIJS, G.J., et al. 2003. Wat je zegt, ben jezelf: identiteit en Christelijke organisaties. Zoetemeer: Boekencentrum.         [ Links ]

DOOYEWEERD, H. 1957. A new critique of theoretical thought. Vol. 3. Amsterdam: Presbyterian & Reformed Publishing.         [ Links ]

DOOYEWEERD, H. 1986. A Christian theory of social institutions. La Jolla: Herman Dooyeweerd Foundation.         [ Links ]

DOOYEWEERD, H. 1991. Roots of Western culture. (In Skillen, J. & McCarthy, R.M. Political order and the plural structure of society. Atlanta: Scholars Press. p. 262-296.         [ Links ])

FOWLER, S. 1991. A Christian voice among students and scholars. Potchefstroom: Institute for Reformational Studies.         [ Links ]

FOWLER, S. 1993. Communities, organisations and people. Pro rege, 11(4):20-32.         [ Links ]

GOUDZWAARD, B. 1979. Capitalism and progress: a diagnosis of Western society. Toronto: Wedge.         [ Links ]

GOUDZWAARD, B. 1984. Idols of our time. Sioux Center: Dordt College.         [ Links ]

GRIFFIOEN, S. 1995. The relevance of Dooyeweerd's theory of social institutions. (In Griffioen, S. & Balk, B.M., eds. Christian philosophy at the close of the twentieth century: assessment and perspective. Kampen: Kok. p. 139-158.         [ Links ])

GRIFFIOEN, S. 2003. Moed tot cultuur: een actuele filosofie. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.         [ Links ]

HIEMSTRA, J.L. 1997. Worldviews on the air: the struggle to create a pluralist broadcasting system in the Netherlands. Lanham: University Press of America.         [ Links ]

KALSBEEK, L. 1975. Contours of a Christian philosophy: an introduction to Herman Dooyeweerd's thought. Toronto: Wedge.         [ Links ]

KLAPWIJK, J. 1980. Honderd jaar filosofie aan de Vrije Universiteit. (In Van Os, M. & Wieringa, W.J., reds. Wetenschap en rekenschap 1880-1980: een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit. Kampen: Kok. p. 529-593.         [ Links ])

KLAPWIJK, J. 1995a. Op zoek naar de mensbeeld van liberalisme, socialisme en Christen-democratie. (In Van Woudenberg, R. & Griffioen, S., reds. Jacob Klapwijk: transformationele filosofie, cultuur-politieke ideeën en de kracht van een inspiratie. Kampen: Kok. p. 134-151.         [ Links ])

KLAPWIJK, J. 1995b. Transformationele analyses: over soevereiniteit in eigen kring, dieptehermeneutiek en filosofie in loco. (In Van Woudenberg, R. & Griffioen, S., reds. Jakob Klapwijk: transformationele filosofie, cultuurpolitieke ideeën en de kracht van een inspiratie. Kampen: Kok. p. 209-220.         [ Links ])

KLAPWIJK, J. 1995c. Abraham Kuyper en de kerk in de wereld: parakerkelijke of extramurale presentie? (In Van Woudenberg, R. & Griffioen, S., reds. Jacob Klapwijk: transformationele filosofie: cultuur-politieke ideeën en de kracht van een inspiratie. Kampen: Kok. p. 152-162.         [ Links ])

KLAPWIJK, J. 1995d. Christelijke organisaties in verlegenheid. (In Van Woudenberg, R. & Griffioen, S. Jacob Klapwijk: transformationele filosofie. Kampen: Kok. p. 91-123.         [ Links ])

KOK, J.H. 1996. Patterns of the Western mind: a reformed Christian perspective. Potchefstroom: Institute for Reformational Studies.         [ Links ]

KUYPER, A. 1991. The problem of poverty: a translation of the opening address at the First Christian Social Congress in the Netherlands, November 9, 1891. Edited and introduced by J.W. Skillen. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

MARSHALL, P. 1994. Liberalism, pluralism and Christianity. (In Chaplin, J. & Marshall, P., eds. Political theory and Christian vision: essays in memory of Bernard Zylstra. Lanham: University Press of America. p. 143-162.         [ Links ])

MCCARTHY, R., OPPEWAL, D., PETERSEN, W., SPYKMAN, G., eds. 1981. Society, state and schools: a case for structural and confessional pluralism. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

MOUW, R. & GRIFFIOEN, S. 1993. Pluralisms and horizons: an essay on Christian public philosophy. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

RUNNER, H.E. 1974. Scriptural religion and political task. Toronto: Wedge.         [ Links ]

SCHOULS, P. 1972. Insight, authority and power. Toronto: Wedge.         [ Links ]

SCHUURMAN, E. 1980. Technology and the future: a philosophical challenge. Toronto: Wedge.         [ Links ]

SCHUURMAN, E. 2005. The technological world picture and an ethics of responsibility. Sioux Center: Dordt College.         [ Links ]

SIMONS, P. 2007. Tilling the good earth: the impact of technicism and economism on agriculture. Potchefstroom: North-West University. (D.Phil. dissertation.         [ Links ])

SKILLEN, J.W. & MCCARTHY, R.M., eds. 1991. Political order and the plural structure of society. Atlanta: Scholars Press.         [ Links ]

SON, B.H. 1999. Relevance of sphere sovereignty to Korean society. (In Van der Kooi, C. & De Bruijn, J., eds. Kuyper reconsidered: aspects of his life and work. Amsterdam: V.U. p. 179-189.         [ Links ])

SPYKMAN, G.J. 1976. Sphere-sovereignity in Calvin and the Calvinist tradition. (In Holwerda, D.E., ed. Exploring the heritage of John Calvin. Grand Rapids: Barker. p. 163-208.         [ Links ])

SPYKMAN, G.J., COOK, G., DODSON, M., GRAHN, L., ROOY, S. & STAM, J. 1988. Let my people live: faith and struggle in Central America. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 2000. Visie op die werklikheid: die bevrydende krag van 'n Christelike lewensbeskouing en filosofie. Potchefstroom: Instituut vir Reformatoriese Studie.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 2002. The liberating message: a Christian worldview for Africa. Potchefstroom: The Institute for Contemporary Christianity in Africa.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 2006a. 'n Besinning oor die verruiming van die diakenamp: simptoom- of radikale diakonie? Deel 1. Die Kerkblad, 109(3194):28-29.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 2006b. Leadership models in Africa, the West and the Bible. (In Van der Walt, B.J. When African and Western cultures meet. Potchefstroom: The Institute for Contemporary Christianity in Africa. p. 123-156.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 2007a. 'n Besinning oor die verruiming van die diakenamp: drie soorte radikale diakonieë. Deel 2. Die Kerkblad, 109(3195):14-16.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 2007b. Church and society. (In Van der Walt, B.J. Transforming power. Potchefstroom: The Institute for Contemporary Christianity. p. 105-148.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 2007c. Identity and relevance: the urgent need for Christian organisations and institutions in an increasing secular world. (In Van der Walt, B.J. Transforming power. Potchefstroom: The Institute for Contemporary Christianity. p. 297-318.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 2007d. Die historiese agtergrond van die postmoderne visie op normatiwiteit en op die Christelike lewensvisie. Koers, 72(4):549-581.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 2008. Onderweg na 'n Christelike samelewingsfilosofie: Bybelse grondslae en historiese ontwikkeling. In die Skriflig, 42(1):1-23.         [ Links ]

VAN RIESSEN, H. 1970. The society of the future. Philadelphia: Presbyterian & Reformed Publishing.         [ Links ]

VOLLENHOVEN, D.H. Th. 1992 [1950]. De soevereiniteit in eigen kring by Kuyper en ons. (In Tol, A. & Bril, K.A., reds. Vollenhoven als wijsgeer: inleidingen en teksten. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn. p. 36-46.)

VOLLENHOVEN, D.H. Th. 2005 [1945]. Introduction to philosophy. Ed. by J.H. Kok & A. Tol. Sioux Center: Dordt College.

VRIEZE, M. 1977. Nadenken over de samenleving: gedachten over de wetenschappelijke bestudering van omgang en samenleving. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.         [ Links ]

WALSH, B.J., HART, H. & VANDERVENNEN, R. 1995. The ethos of compassion and the integrity of creation. Lanham: University Press of America.         [ Links ]

WOLTERS, A.M. 1992. Die skepping herwin: Bybelse grondslae van 'n Reformatoriese lewensbeskouing. Potchefstroom: Instituut vir Reforma-toriese Studie.         [ Links ]

ZYLSTRA, B. 1968. From pluralism to collectivism: Harold Laski's political theory. Assen: Van Gorcum.         [ Links ]

ZYLSTRA, B. 1991. The United States Constitution and the rights of religion. (In Skillen, J. & McCarthy, R.M. Political order and the plural structure of society. Atlanta: Scholars Press. p. 315-332.         [ Links ])

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License