SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.43 issue3 author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.43 n.3 Pretoria Jan. 2009

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Die Heilige Gees en gebed in die erediens

 

The Holy Spirit and prayer during the service

 

 

B.J. de Klerk

Skool vir Kerkwetenskappe, Noordwes-Universiteit. Potchefstroomkampus. Potchefstroom. E-pos: ben.deklerk@nwu.ac.za

 

 


OPSOMMING

Die erediensgebed is by uitstek 'n pneumatologiese werklikheid: gebed is 'n gawe van die Heilige Gees. Die vraag wat in hierdie artikel aan die orde kom is: Watter beslissende funksie vervul die Heilige Gees in die elemente van die erediensgebede? Aspekte wat bespreek word, is die werk van die Heilige Gees in die erediensgebeure, veral wat betref die gebed en die wese van die erediens; die elemente van die erediensgebed; die gemeente se deelname aan die erediensgebede; en die verhouding van Skriflesing en prediking tot die erediensgebede. Die Gees bewerk die allerintiemste verhouding tussen die bidders en Christus en ook met God die Vader - dit is die trinitariese grond vir die erediensgebed. Gebed is die geestelike intree in God se heiligdom, die regstreekse aanspreek van God, die belydenis van die bidders en is die belangrikste deel van hulle dankbaarheid. In die gebed gaan dit bo alles om die eer van God. Elemente van die erediensgebed sluit eerbied en bewondering vir God (lofprysing) in asook dankbaarheid teenoor God (danksegging), sondebesef en berou (verootmoediging en skuldbelydenis), smeking wat selfs 'n klaaggebed kan wees, afhanklikheid en Christelike liefdesgesindheid (voorbidding). Die verhouding tussen Skriflesing, prediking en gebed, bewerk deur die kragtige werking van die Heilige Gees, is 'n kousale verhouding van gemeenskap met God in Christus met sy vergaderde gemeente deur openbaring tot belydenis en aanbidding.


ABSTRACT

Prayerin the worship service is pre-eminently a pneuma-tological reality: prayer is a gift from the Holy Spirit. The question that is addressed in this article is: Which decisive function does the Holy Spirit fulfil in the elements of the prayers in the worship service? Aspects that are discussed include the work of the Holy Spirit in the service events, especially in prayer and the essence of the service; the elements of the service prayer; the congregation's participation in the service prayers; and the relationship between Scripture reading and preaching to service events. The Spirit works the most intimate relationship between the prayer believers and Christ, and so with God the Father, this is the trinitarian grounds for the service prayer. Prayer entails spiritually entering God's holiness, directly addressing God, the confession of the believers and the most important part, their gratitude. In prayer it is above all about the honour of God. Elements of the worship service prayer include honour and awe for God (praise) and gratitude towards God (saying thanks), a realisation of sin and repentance (humiliation and confession of sin), invocation that can even be a lamentation, dependence and a Christian attitude of love (intercession). The relationship of Scripture reading, preaching, prayer, worked by the powerfull work of the Holy Spirit, is a causal relationship of community with God in Christ with his gathered congregation through revelation to confession and worship.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

ASUMANG, A. 2008. Be filled with the spirit and not with wine: echoes of the messianic banquet in the antithesis of Ephesians 5:18. Conspectus: the journal of the South African Theological Seminary, 5:21-38.         [ Links ]

BARNARD, A.C. 1981. Die erediens. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

BARNARD, A.C. 1987. Die lewende gebed in die erediens. (In Smuts, A.J., red. Perspektiewe op die erediens: praktiese teologie in Suid-Afrika. Pretoria: NG Kerkboekhandel. p. 58-70.         [ Links ])

BARRETT, C.K. 1998. A critical and exegetical commentary on the acts of the apostles. Edinburgh: Clark. (The international critical commentary.         [ Links ])

BEST, E. 1998. A critical and exegetical commentary on Ephesians. (In Emerton, J.A., Cranfield, C.E.B & Stanton, G.N., eds. The international critical commentary. Edinburgh: Clark.         [ Links ])

CALVYN, J. 1961. The epistles of Paul the apostle to the Romans and to the Thessalonians. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

CALVYN, J. 1965. The epistles of Paul the apostle to the Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

CLEMENS, D.R. 2006. The norm. Liturgy, 21(2):25-34.         [ Links ]

COETZEE, J.C. 1984. Die Heilige Gees in die prediking van Paulus. (In Du Toit, A.B., red. Handleiding by die Nuwe Testament. Band 5: Die Pauliniese briewe. Pretoria: NG Kerkboekhandel. p. 242-273.         [ Links ])

CRANFIELD, C.E.B. 2004. A critical and exegetical commentary on Romans 1-8. London: Clark. (The International critical commentary.         [ Links ])

CULLMANN, O. 1995. Prayer in the New Testament: with answers from the New Testament to today's questions. London: SCM.         [ Links ]

DE KLERK, B.J. 1987. Die Heilige Gees en die verhouding Skriflesing, prediking en gebed in die erediens. Potchefstroom: PU vir CHO. (Th.D.-proefskrif.         [ Links ])

DU RAND, J.A. 1990. Enkele kernmomente oor gebed in die Nuwe Testament. Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif, 31(1):35-46.         [ Links ]

DU TOIT, A.B. 1994. Liggaamstaal in gebed: 'n Nuwe-Testamentiese perspektief. Skrif en kerk, 15(2):264-279.         [ Links ]

HEYNS, J.A. s.a. Die sin van die erediens. Bloemfontein: Sentrale Pers.         [ Links ]

HUMAN, D.J. 2001. Gebed: 'n proses wat verandering bemiddel. Verbum et ecclesia, 22(1):58-71.         [ Links ]

JANSE, R. & HENDRIKS, H.J. 2002. Die gebruik van lofprysing in die aanbidding van God. Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif, 43(1 & 2):71-75.         [ Links ]

KGOSIKWENA, K.B. 2001. Pastoral care and the dying process of people living with HIV/AIDS: speaking of God in a crisis. Missionalia, 29(2):200-219.         [ Links ]

KLOPPERS, E.C. 2003a. Veni, veni, o Oriens ... die erediens as kommunikatiewe handeling gerig op oriëntering, uitdrukking, verandering en verbintenis. In die Skriflig, 37(1):115-127.         [ Links ]

KLOPPERS, E.C. 2003b. Singend is die geloof in sy element ... gemeentesang as kommunikatiewe handeling. Acta theologica, 23(2):136-145.         [ Links ]

LEE, D. 2004. In the spirit of truth: worship and prayer in the gospel of John and the early fathers. Vigiliae Christianae, 58:277-297.         [ Links ]

LOURENS, P.K. 2000. Gebed as kommunikatiewe handeling in die erediens. Potchefstroom: PU vir CHO. (Th.M. verhandeling.         [ Links ])

LOUW, D.J. 2001. 'n Teologie van gebed: kommunikasie as communio en dank. Acta theologia, 2:65-84.         [ Links ]

LOUW, J.P. & NIDA, E.A. 1988. Greek-English lexicon of the New Testament based on semantic domains. Goodwood: United Bible Societies.         [ Links ]

MARÉ, L.P. 2005. Psalm 103: lofprysing word gebore uit die swaarkry van die lewe. Hervormde teologiese studies, 61(4):1273-1284.         [ Links ]

MORITZ, T. 1996. A profound mystery: the use of the Old Testament in Ephesians. Leiden: Brill.         [ Links ]

MORRIS, L. 1992. The epistle to the Romans. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

MULLER, B.A. 2006. The role of worship and ethics on the road towards reconciliation. Verbum et ecclesia, 27(2):641-663.         [ Links ]

OBERLE, J.P. 2008. Understanding prayer, worship and religious ritual. Generations, 32(2):55-56.         [ Links ]

O'KENNEDY, J.F. 2000. Gebed in die Ou en Nuwe Testament: 'n vergelykende studie. In die Skriflig, 34(4):535-555.         [ Links ]

PARRISH, V.S. 1996. Praying as reformed Christians. Encounter, 57(3):231-243.         [ Links ]

PIETERSE, H.J.C. 2005. Die rol van Godskennis in die ontmoetingsgebeure met God in die prediking. In die Skriflig, 39(3):409-422.         [ Links ]

REDMAN, R. 2004. Worship wars or worship awakening? Paradigms, perception and worship innovation. Liturgy, 19(4):39-44.         [ Links ]

RIDDERBOS, H.N. 1959. Aan de Romeinen: commentaar op het Nieuwe Testament. Kampen: Kok.         [ Links ]

ROBINSON, J.A.T. 1964. Eerlijk voor God. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.         [ Links ]

SMIT, E.J. 1997. Die voorkoms en betekenis van gebede in die Ou Testament. In die Skriflig, 31(4):437-451.         [ Links ]

SÖLLE, D. s.a. De waarheid is concreet. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.         [ Links ]

SPOELSTRA, B. 2004. Het die reformasie die leer gered en aanbidding verloor? Acta theologica: teologiese, historiese en wetenskaps-filosofiese studies binne reformatoriese kader, supplementum, 5:270-291.         [ Links ]

STYGER, P. & HUMAN, D. 2005. Om die Psalms biddend te sing of singend te bid. In die Skriflig, 39(2):255-271.         [ Links ]

TROEGER, T.H. 2006. A house of prayer in the heart: how homiletics nurtures the church's spirituality. Hervormde teologiese studies, 62(4):1239-1249.         [ Links ]

VAN ZYL, H.C. 2001. Drie probleemareas in gebed: 'n perspektief vanuit die Nuwe Testament. Hervormde teologiese studies, 57(1 & 2):379-396.         [ Links ]

VENTER, P.M. 2005. Penitential prayers in the books of Baruch and Daniel. Old Testament essays: Festschrift James Alfred Loader. Special issue, 18(2):406-425.         [ Links ]

VERSTEEG, J.P. 1973. De Heilige Geest en het gebed. Kampen: Kok. (Apeldoornse Studies, 11.         [ Links ])

VERSTEEG, J.P. 1976. Het gebed volgens het Nieuwe Testament. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn. (Zicht op de Bijbel, 10.         [ Links ])

VILJOEN, F.P. 2004. Gebed in die lewe van Jesus volgens die Lukas-evangelie. In die Skriflig, 38(4):623-641.         [ Links ]

VILJOEN, F.P. & FLOOR, L. 2004. Gloria in excelsis as liturgiese model vir die Christelike lied. Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif, 45(3 & 4):751-762.         [ Links ]

VOS, C.J.A. & PIETERSE, H.J.C. 1997. Hoe lieflik is U woning. Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing.         [ Links ]

WETHMAR, C.J. & BRAND, S.J.P. 2006. Die logika van die geloof: gebed as raakpunt tussen rasionaliteit en ervaring by Rahner en Calvyn. Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif, 47(3 & 4):799-817.         [ Links ]

WILLIAMS, D.T. 2007. Praying through kenösis. Acta theologica, 27(2):221-233.         [ Links ]

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License