SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.44 número2A practical-theoretical perspective on the act of making ecclesiastical resolutions: Theory for praxisThe Holy Spirit and preaching in the service índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


In die Skriflig

versión On-line ISSN 2305-0853
versión impresa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.44 no.2 Pretoria ene. 2010

 

ORIGINAL RESEARCH

 

'n Ekklesiologiese model vir die bediening van versoening in 'n sosio-politieke konteks

 

An ecclesiological model for the ministry of reconciliation in a socio-political context

 

 

J.M. Vorster

Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, POTCHEFSTROOM. E-pos: koos.vorster@nwu.ac.za

 

 


OPSOMMING

Hierdie navorsingsartikel ondersoek, vanuit 'n gereformeerde perspektief, n moontlike ekklesiologiese model wat geskik is om sosio-politieke versoening in die Suid-Afrikaanse konteks te bevorder. Die uitgangspunt is dat gereformeerde teologie per definisie n publieke teologie is, omdat dit onder andere die reformasie van die samelewing in die oog het. Eerstens behandel die artikel die historiese bydrae van die ekklesiologiese model van Kuyper en die bydrae van die reformatoriese filosofie, by name die "Wysbegeerte van die wetsidee". Tweedens fokus die ondersoek op die bybelse konsep "koninkryk van God" en die implikasies daarvan vir die ekklesiologiese model. Met hierdie perspektiewe as uitgangspunt word tot die konklusie gekom dat die geïnstitueerde kerk as die "kragstasie" van die samelewing gesien moet word. Die kerk moet gelowiges toerus om sosio-politieke reformasie van die samelewing te bevorder. Die geïnstitueerde kerk moet ook self by sosio-politieke reformasie betrokke wees deur die prediking van die versoening en die sosio-politieke betekenis daarvan. As gemeenskap van gelowiges moet dit die voorbeeld van versoening wees deur die grense van rassisme, xenofobie, homofobie, seksisme en etnosentrisme te oorkom.

Kernbegrippe: ekklesiologiese model, koninkryk van God, Kuyper samelewingsleer, sosio-politieke versoening


ABSTRACT

This research article examines an ecclesiological model suitable for the promotion of socio-political reconciliation in the South African context from a reformed theological and philosophical pespective. Its point of departure is that reformational theology is per definition a public theology, which is inter alia directed at the renewal of society, and that churches have a positive role to play in this regard. Firstly, the article investigates the historic contribution of Kuyper's ecclesiology and Dooye-weerd's perspective on social life and the philosophy of the idea of Law. Secondly, the article focuses on the biblical concept "Kingdom of God" and its implications for an ecclesiological model. Taking into account the contributions of these two lines of thought, the article concludes that the church should be seen as the "power station" of society. The church should equip believers to promote socio-political transformation in society. Furthermore, the church should be actively engaged in socio-political transformation by preaching the reconciliation in Christ and its implications for society, and by being an example of reconciliation amidst a divided community by overcoming the divisions caused by racism, tribalism, sexism, xenophobia, homophobia and ethnocentrism in its own midst.

Key concepts: ecclesiological model, Kingdom of God, Kuyper perspective on social life, socio-political reconciliation


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BARTH, K. 1946. Christengemeinde und Bürgergemeinde. Zürich: Evangelisher Verlag.         [ Links ]

BOSCH, D.J. 1991. Transforming mission: paradigm shifts in theology of mission. New York: Mary-Knoll.         [ Links ]

BOTHA, E. 1971. Sosio-kulturele metavrae. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.         [ Links ]

BRIGHT, J. 1963. The kingdom of God. New York: Abingdon.         [ Links ]

BUYS, P.W. 1970. Die ekklesiologiese onderskeiding: organisme en instituut as antwoord op die problematiek van die Volkskerk: 'n historiese, prinsipiële en praktiese studie. Potchefstroom: PU vir CHO.         [ Links ]

CAIRNS, E.E. 1982. Christianity through the centuries. Grand Rapids: Zondervan.         [ Links ]

CALVYN, J. 1949. Institutie, of onderwijsing in de Christelijke godsdienst. Vol. 3. Delft: Meinema.         [ Links ]

COERTZEN, P. 1991. Gepas en ordelik. Pretoria: Raad vir Geestesweten-skaplike Navorsing.         [ Links ]

CONE, J.H. 1970. A black theology of liberation. Philadelphia: Lippencott.         [ Links ]

COX, H. 1967. De stad van de mens: het levenspatroon van de moderne wereld in theologisch perspectief. Utrecht: Ambo.         [ Links ]

DE GRAAFF, A. 1968. The educational ministry of the church: a perspective. Grand Rapids: Craig.         [ Links ]

DE KLERK, B.J. 1987. Die Heilige Gees en die verhouding Skriflesing, prediking en gebed in die erediens. Potchefstroom: PU vir CHO.         [ Links ]

DOOYEWEERD, H. 1936. De wijsbegeerte der wetsidee. Deel 3. Amsterdam: Paris.         [ Links ]

DU PLOOY, A. LE R. 1997. The foundation and relevance of reformed church polity as a theological science. Studia historiae ecclesiasticae, 23(1 & 2):169-198.         [ Links ]

DU TOIT, S. 1969. Die koninkryk van God in die Ou Testament. (In Du Toit, S. Die koninkryk van God. Potchefstroom: Pro Rege. p. 11-33.         [ Links ])

DUVENAGE, S.C.W. 1962. Kerk, volk en jeug: die verhouding van kerk tot volk. Zaandijk: Heijnis.         [ Links ]

DUVENAGE, S.C.W. 1969. Die verhouding van kerk en koninkryk. (In Du Toit, S. Die koninkryk van God. Potchefstroom: Pro Rege. p. 113-132.         [ Links ])

DUVENAGE, S.C.W. 1970. Die geïnstitueerde kerk en die toekoms van die Afrikaanse volkskultuur. Koers, 37(3 & 4):206-218.         [ Links ]

FIERRO, A. 1977. The militant gospel: an analysis of contemporary political theologies. London: SCM.         [ Links ]

FLOOR, L. 1974. Die koninkryk van God en die vernuwing van die maatskappy. Potchefstroom: Pro Rege.         [ Links ]

GUTIERREZ, G. 1974. A spirituality of liberation. (In Kee, A. A reader in political theology. London: SCM. p. 95-100.         [ Links ])

GUTIERREZ, G. 1985. A theology of liberation. New York: SCM.         [ Links ]

HENZEL, J. 2008. From discord to concord. European journal of theology, 17(1):13-18.         [ Links ]

HEYNS, J.A. 1977. Die kerk. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

HEYNS, J.A. 1986. Teologiese etiek. Deel 2: Sosiale etiek. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

JOHNSON, D.J. 2005. Watu Wa Amani (People of Peace): an African theology of liberation and reconciliation from the historic peace churches in Africa. Brethren life and thought, 52(10): 16-31.         [ Links ]

KÖNIG, A. 1988. Koninkryksteologie of verbondsteologie? Hervormde teologiese studies, 44(2):355-364.         [ Links ]

KÜNG, H. 1992. The church. Kent: Burns & Oates.         [ Links ]

KUYPER, A. 1892. E Voto Dordraceno. Kampen: Kok.         [ Links ]

KUYPER, A. 1909a. Encyclopedie der heilige Godgeleerdheid. Deel 2. Kampen: Kok.         [ Links ]

KUYPER, A. 1909b. Encyclopedie der heilige Godgeleerdheid. Deel 3. Kampen: Kok.         [ Links ]

KUYPER, A. 1943. Calvinism, six Stone Foundation lectures. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

LADD, G.E. 1961. The gospel of the kingdom of God. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

LANGMEAD, R. 2008. Transformed relationships: reconciliation as the central model for mission. Mission studies, 25(1):5-20.         [ Links ]

LINDIJER, C.H. 1962. Kerk en koninkryk. Amsterdam: Ten Have.         [ Links ]

MOLTMANN, J. 1965. Theologie der Hoffnung: Untersuchungen zur Bergründung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie. München: Kaiser.         [ Links ]

MOLTMANN, J. 1994. Christianity in the third millennium. Theology today, 51(1):75-89.         [ Links ]

MOLTMANN, J. 2008. A broad place: an autobiography. Minneapolis: Fortress.         [ Links ]

NEWLANDS, G. 2006. Christ and human rights: the transformative engagement. Hampshire: Ashgate.         [ Links ]

POSTMA, J. 1969. God drie-enig as koning en Christus as koning. (In Du Toit, S. Die koninkryk van God. Potchefstroom: Pro Rege. p. 59-74.         [ Links ])

PRAAMSMA, L. 1981. The church in the twentieth century. Vol. 7. Ontario: Paideia.         [ Links ]

RIDDERBOS, H. 1969. The coming of the kingdom. Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing.         [ Links ]

SCHILDER, K. s.a. De kerk. Kampen: Broederweg 6.         [ Links ]

SCHMIDT, K.L. 1969a. Basileia. (In Kittel, G., ed. Theological Dictionary of the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans. p. 579-593.         [ Links ])

SCHMIDT, K.L. 1969b. Ekklesia. (In Kittel, G., ed. Theological Dictionary of the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans. p. 501-536.         [ Links ])

SCHREURS, N. 2007. Verzoening in Bijbelse en huidige crisissituaties. International journal in philosophy and theology, 68(2):123-147.         [ Links ]

SCHWÖBEL, C. 2003. Reconciliation. (In Gunton, C.E. The theology of reconciliation. London: Clark. p. 13-38.         [ Links ])

SHAULl, R. 1969. Uitdaging aan kerk en maatschappij. Baarn: Bosch & Keuning.         [ Links ]

SMIT, D.J. 2007. Essays in public theology: collected essays. Cape Town: Sun Media.         [ Links ]

SNYMAN, W.J. 1977. Nuwe en ou dinge, uit die skat van die Koninkryk. Potchefstroom: Pro Rege.         [ Links ]

SPOELSTRA, B. 1989. Gereformeerde kerkreg en kerkregering: 'n handboek by die kerkorde. Hammanskraal: Hammanskraalse Teologiese Skool.         [ Links ]

STOTT, J.R.W. 1982. I believe in preaching. London: Hodder & Stoughton.         [ Links ]

STRAUSS, P. 1992. Die sinode: 'n eie kerklike gesag? Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif, 33(2):188-197.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 2008a. Onderweg na 'n Christelike samelewings-beskouing: bybelse grondslae en historiese ontwikkeling. In die Skriflig, 42(1):1-23.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 2008b. 'n Reformatoriese samelewingsfilosofie: 'n sistematiese uiteensetting, kritiese evaluering en praktiese toepassing. In die Skriflig, 42(3):499-529.         [ Links ]

VAN DER WALT, T. 1962. Die koninkryk van God - naby! Kampen: Kok.         [ Links ]

VAN DER WALT, T. 1969. Die voleinding van die koninkryk. (In Du Toit, S. Die koninkryk van God. Potchefstroom: Pro Rege. p. 96-112.         [ Links ])

VAN ROOY, J.A. 1976. Verbond en koninkryk. In die Skriflig, 38(2):6-8.         [ Links ]

VAN WYK, J.H. 1991. Moraliteit en verantwoordelikheid: opstelle oor politieke etiek. Potchefstroom: PU vir CHO.         [ Links ]

VERKUYL, J. 1971. Breek de muren af! Om gerechtigheid in de rassenverhoudingen. Baarn: Bosch & Keuning.         [ Links ]

VORSTER, J.M. 1993. Kuyper se ekklesiologie en die interpretasie van kerklike sake in Art. 30 van die Kerkorde van die GKSA. In die Skriflig, 27(2):215-229.         [ Links ]

VORSTER, J.M. 2004. Ethical perspectives on human rights. Potchefstroom: Potchefstroom Theological Publications.         [ Links ]

VORSTER, J.M. 2009. Versoening "in Christus" en sosio-politieke versoening. Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif. (Moet nog verskyn.         [ Links ])

VORSTER, N. 2006. Transformation in South Africa and the Kingdom of God. Hervormde teologiese studies, 62(2):731-753.         [ Links ]

WALKER, W. 1992. A history of the Christian church. Edinburgh: Clark.         [ Links ]

WEBSTER, J. 2003. The ethics of reconciliation. (In Gunton, C.E. The theology of reconciliation. London: Clark. p. 109-123.         [ Links ])

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons