SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.44 issue2An ecclesiological model for the ministry of reconciliation in a socio-political contextSalvation: From Pelagius to Joseph Smith author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.44 n.2 Pretoria Jan. 2010

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Die Heilige Gees en die prediking in die erediens

 

The Holy Spirit and preaching in the service

 

 

B.J. de Klerk

Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, POTCHEFSTROOM. E-pos: ben.deklerk@nwu.ac.za

 

 


OPSOMMING

Die vraag wat in hierdie artikel ondersoek word, is hoe die Heilige Gees in die aksie van prediking en die uitwerking daarvan teenwoordig en werksaam is. Die Gees versterk die boodskap en bewerk die sekerheid in die predikers dat die Gees die regte gehoor vir die woorde van die prediking skep. Christus as die brandpunt van die prediking word deur die gemeente in sy ontmoeting met God toegeëien en gehoorsaam. Prediking moet die lyne van die teks via die sentrale inhoud van die Skrif na die mens in die hede deurtrek. Die gemeente moet deur die beoefening van die gawe van die profesie die prediking in die konkrete lewensituasie toepas. Prediking en gebed staan in 'n kousale verhouding tot Skriflesing, want Skriflesing roep prediking en gebed op. Prediking as belydenis wek gebed as aanbidding en die aanbidding wek weer belydenis op. Hierdie kousale en wisselwerkende verhoudings is lewend en kragtig deur die dinamiese werking van God die Heilige Gees, wat gemeenskap tussen God en die gemeente in Christus deur hierdie handelinge bewerk.

Kernbegrippe: gawe van profesie, Heilige Gees, prediking en gemeente, prediking in liturgie, verhouding tussen Skriflesing, prediking en gebed


ABSTRACT

The question investigated in this article is how the Holy Spirit is present and active in the action of preaching, and what the result of this is. The Spirit edifies the message and establishes certainty within the preachers that the Spirit will create the right audience for the words of the message. Christ as the centre of preaching is accepted and obeyed by the congregation in its meeting with the Lord. Preaching should transfer the lines in the text via the content of Scripture to the human being of today. The congregation should apply the sermon to their concrete life situation through the exercising of the gift of prophecy. Preaching and prayer stands in a causal relationship to Scripture reading, because Scripture reading elicits preaching and prayer. Preaching as testimony elicits prayer as worship, and the prayer in turn elicits testimony. This causal and interactive relationship is living and powerful through the dynamic work of God the Holy Spirit, who effects communion between God and the congregation in Jesus Christ through these events.

Key concepts: gift of prophesy, Holy Spirit, preaching and congregation, preaching in worship service, relationship between Scripture reading, preaching and prayer


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BARNARD, M. 1997. Wat het oog heeft gezien: verbeelding als sleutel van het credo. Zoetermeer: Meinema        [ Links ]

BARNARD, M. 1998. Prediking. (In Oskamp, P. & Schuman, N. De weg van de liturgie: tradities, achtergronden, praktijk. Zoetermeer: Meinema. p. 210-216.         [ Links ])

BARRETT, C.K. 1994. Acts 1-14. International critical commentary. London: Clark.         [ Links ]

BREDENKAMP, D.S.M. 2006. Galasiërs 5:22-23 - eksegetiese en homiletiese aantekeninge. Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif, 47(3 & 4):330-336.         [ Links ]

BRIENEN, T. 1987. De liturgie bij Calvijn, zijn publicaties en zijn visies. Kampen: De Groot Goudriaan.         [ Links ]

CARTER, T.G. 2005. Preaching God's word: a hands-on approach to preparing, developing, and delivering the sermon. Zondervan: Grand Rapids.         [ Links ]

CILLIERS, J. 1998. Die uitwysing van God op die kansel: inspirerende perspektiewe op die prediking - om God te sien en ander te láát sien. Kaapstad: Lux Verbi.         [ Links ]

CILLIERS, J. 2002. Die geheim van die prediking: om na die stem van die teks te luister. Verbum et ecclesia, 23(1):67-79.         [ Links ]

COETZEE, J.C. 1984. Die Heilige Gees in die prediking van Paulus. (In Du Toit, A.B., red. Handleiding by die Nuwe Testament. Band 5: Die Pauliniese briewe. Pretoria: NG Kerkboekhandel. p. 234-255.         [ Links ])

CRANFIELD, C.E.B. 2004. Romans 9-16: a critical and exegetical commentary. London: Clark.         [ Links ]

DE KLERK, B.J. 1999. Die Heilige Gees en die Skriflesing in die samekoms van die gemeente. In die Skriflig, 33(2):165-186.         [ Links ]

DE KLERK, B.J. & VAN RENSBURG, J.J.J. 2005. Preekgeboorte: 'n handleiding vir gereformeerde eksegese en prediking. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.         [ Links ]

DE WET, F.W. 2006. Die kommunikatiewe struktuur in eietydse gereformeerde prediking - van liniêre na sirkulêre gang? In die Skriflig, 40(4):617-647.         [ Links ]

DE WET, F.W. 2007. Uitdagings vir 'n reformatoriese benadering tot prediking in 'n postliterêre kommunikatiewe konteks. Koers, 72(3):445-465.         [ Links ]

DEN DULK, M. 2002. Wat verbeeldt de Christelijke gemeente zich als ze zegt dat God haar aanspreekt? Theological studies, 58(3):851-866.         [ Links ]

DESILVA, D.A. 2000. Perseverence in gratitude: a socio-rhetorical commentary on the epistle "to the Hebrews". Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

DINGEMANS, G. 1996. A hearer in the pew: homiletical reflections and suggestions. (In Long, T.G. & Farley, E., eds. Preaching as theological task: world, gospel, Scripture in honor of David Buttrick. Louisville: John Knox. p. 40-56.         [ Links ])

DONFRIED, K.P. 2002. Paul, Thessalonica, and Early Christianity. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

DOUMA, J.R. 2000. Veni creator spiritus: de meditatie en het preekproces. Kampen: Kok.         [ Links ]

DU TOIT, J.D. 1977. Totius versamelde werke. Deel 6. Kaapstad: Tafelberg.         [ Links ]

EDGAR, W. 1996. Reasons of the heart: recovering Christian persuasion. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

ENGELBRECHT, B. 1996. Eredienste sonder prediking? Hervormer, 89(3):5.         [ Links ]

ESLINGER, R.L. 1995. Narrative imagination: preaching the worlds that shape us. Minneapolis: Fortress.         [ Links ]

FEE, G.D. 2000. Listening to the Spirit in the text. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

FLOOR, L. 1987. Die Heilige Gees en die prediking. In die Skriflig, 21(81):8-18.         [ Links ]

GREEN, G.L. 2002. The letters to the Corintians. Leicester: Apollos.         [ Links ]

HALL, D.R. 2003. The unity of the Corinthian correspondence. London: Clark.         [ Links ]

HAYS, R.B. 1997. First Corinthians: interpretation: a Bible commentary for teaching and preaching. London: Clark.         [ Links ]

HOGAN, L.L. 1999. Rethinking persuasion: developing an incarnal theology of preaching. Homiletic, 24(2):1-12.         [ Links ]

HOGAN, L.L. 2005. The individual in relation to public preaching. (In Grözinger, A. & Soon, K.H. Preaching as shaping experience in a world of conflict. Singapore: Gospel Works. p. 100-108.         [ Links ])

HU, DO-HWA. 2005. A new understanding of prophetic preaching. Evangel, 23(2):39-47.         [ Links ]

IMMINK, F.G. 1999. Missio Dei in preaching: God language and human receptivity. (In Kato, T. Preaching as God's mission. Tokyo: Studia Homiletica. p. 116-135.         [ Links ])

IMMINK, F.G. 2001. De reformatorische preek. (In Barnard, M. & Post, P. Ritueel bestek: antropologische kernwoorden van de liturgie. Zoetermeer: Meinema. p. 228-233.         [ Links ])

IMMINK, F.G. 2002. Preaching: creating perspective. (In Immink, F.G. & Stark, C., eds. Preaching creating perspective. Utrecht: Studia Homiletica. p. 13-24.         [ Links ])

JOHNSON, T.L. & DUNCAN III, J.L. 2003. Reading and praying the Bible in corporate worship. (In Ryken, P.G., Thomas, D.W.H. & Dunken III, J.L. Give praise to God: a vision for reformed worship. Phillipsburg: P&R Publishing. p. 140-169.         [ Links ])

JONKER, H. 1973. En toch preken. Nijkerk: Callenbach.         [ Links ]

KIM, C.H. 2006. Prophetic preaching as social preaching. Evangelical review of theology, 30(2):141-151.         [ Links ]

KOMMERS, J. 2006. Opwekking binne de traditioneel-reformatorische kerken: over oprecht verlangen en grote verlegenheid: reasearch article. In die Skriflig, 40(4):667-690.         [ Links ]

LONG, T.G. 1995. Hebrews: interpretation: a Bible commentary for teaching and preaching. Clark.         [ Links ]

LUTHER, H. 1983. Predigt als Handlung: Überlegunger zur Pragmatik des Predigens. Zeitschrift fur Theologie und Kirche, 80:223-243.         [ Links ]

MARTIN, R.P. 1984. The Spirit and the congregation: studies in 1 Corinthians 12-15. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

McCLURE, J.S. 1995. The round table pulpit: where leadership and preaching meet. Nashville: Abingdon.         [ Links ]

McKIM, D. 1996. The gospel as empowered speech for proclamation and persuation. (In Long, T.G. & Farley, E., eds. Preaching as theological task: world, gospel, Scripture in honor of David Buttrick. Louisville: John Knox.         [ Links ]

MOHLER, R.A. 2003. Expository preaching: center of Christian worship. (In Ryken, P.G., Thomas, D.W.H. & Dunken III, J.L. Give praise to God: a vision for reformed worship. Phillipsburg: P&R Publishing. p. 107-121.         [ Links ])

NEFF, B.J. 2006. A pastor's guide to interpersonal communication: the other six days. New York: Haworth. (Haworth series in chaplaincy.         [ Links ])

OLD, H.O. 2004. The reading and preaching of the Scriptures in the worship of the Christian church. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

PIETERSE, H.J.C. 1991. Gemeente en prediking. Doornfontein: Perskor.         [ Links ]

PIETERSE, H.J.C. 2005. Die rol van Godskennis in die ontmoetingsgebeure met God in die prediking. In die Skriflig, 39(3):409-422.         [ Links ]

POTGIETER, P.C. 2008. Calvyn oor die leiding van die Heilige Gees in die verklaring van die Skrif. Acta Theologica, 28(2):69-85.         [ Links ]

SCHURINGA, H.D. 1995. Hearing the word in a visual age: a practical theological consideration of preaching within the contempory urge to visualization. Kampen: Theologische Universiteit.         [ Links ]

SIEMERINK, H. 1999. "Ik vertegenwoordig zowel Christus als de gemeenschap." Praktische theologie, 26(2):171-181.         [ Links ]

STARK, C. 2005. Proeven van de preek: een praktisch-theologisch onderzoek naar de preek als Woord van God. Zoetermeer: Boekencentrum.         [ Links ]

STOTT, J.R.W. 1982. I believe in preaching. London: Hodder & Stroughton.         [ Links ]

SUNUKJIAN, D.R. 1982. The credibility of the preacher. Bibliotheca sacra, 82:255-267.         [ Links ]

THERON, P.F. 2002. Die oudheid van die letter en die nuutheid van die Gees: enkele opmerkings oor die Skrif as lewende Woord. Acta Theologica: Essentialia et Hodierna, Supplementum, 3:150-168.         [ Links ]

VAN DEN BRINK, G., BETTE, J.C. & ZWIEP, A.W. 2006. 1 en 2 Corinthiërs: studiebijbel Nieuwe Testament. Veenendal: Centrum voor Bijbelonderzoek.         [ Links ]

VAN DER WALT, J.J. 1982. Soek die Here in sy tempel. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.         [ Links ]

VOS, C.J.A. 1995. Die blye tyding: homiletiek uit 'n hermeneuties-kommunikatiewe perspektief. Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing.         [ Links ]

VOS, C.J.A. & PIETERSE, H.J.C. 1997. Hoe lieflik is U woning. Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing.         [ Links ]

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License