SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.46 issue2A practical-theoretical perspective on the act of making ecclesiastical resolutions: Theory for praxisThe Holy Spirit and preaching in the service author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.46 n.2 Pretoria Nov. 2012

 

ORIGINAL RESEARCH

 

A framework for crafting and implementing a congregational strategy in the local congregations of the Reformed Churches of South Africa

 

'n Raamwerk vir die ontwerp en implementering van 'n gemeentestrategie in die plaaslike gemeentes van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

 

 

Aldeon B. GroblerI; J. Louw van der WaltII; Barend J. de KlerkIII

IPotchefstroom Business School, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa
IIPotchefstroom Business School, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa
IIISchool of Ecclesiastical Science, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa

Correspondence

 

 


ABSTRACT

The church is not like any other institution or organisation in society. Although the church is primarily invisible and spiritual, it is a visible organisation in the world, and it spans across borders of nations, languages and countries. John Calvin strongly rejected the notion that the church is only a spiritual organisation of which the visible administrative side is downplayed. The fellowship of the church must not only be seen as a mystical relation with Jesus Christ. During 2010, an empirical study was done on the extent to which congregations of the Reformed Churches of South Africa (RCSA) adhere to the request to have a well-designed congregational strategy. The knowledge gained from a literature study on the science of Strategic Management and the results of the empirical study was combined into a framework for crafting and executing a congregational strategy. This framework can be used by congregational leaders to guide them through their own process of crafting and executing their unique congregational strategy. The research was concluded with a recommendation that the Theological School of the RCSA should consider including a course on Strategic Management in the training syllabus of aspiring ministers. Considering that Strategic Management is a specialised management science, and external Strategic Management consultants tend to be expensive, the research also recommended that the Administrative Bureau of the RCSA consider employing their own Strategic Management consultant for the RCSA with the specific assignment of assisting and guiding all congregations with their congregational strategy.


OPSOMMING

'n Kerk is 'n unieke organisasie. Die kerk is primêr onsigbaar en geestelik van aard. Tog funksioneer dit as 'n instituut in die wêreld en moet dit doelmatig en doeltreffend bestuur word, ten einde alles ordelik te laat verloop en doelgerig te laat funksioneer. Johannes Calvyn het die idee dat 'n gemeente slegs 'n geestelike instelling is, waarvan die sigbare administratiewe deel as onbelangrik afgemaak word, verwerp. 'n Empiriese studie is gedurende 2010 onderneem om vas te stel tot watter mate gemeentestrategieë wel in die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) opgestel en uitgevoer word. Die kennis wat ingewin is met die empiriese studie is gekombineer met 'n literatuurstudie oor die vakgebied van Strategiese Bestuur, en 'n raamwerk vir die ontwerp en implementering van 'n gemeentestrategie is daargestel. Hierdie raamwerk kan deur gemeenteleiers gebruik word in die ontwerp en implementering van hulle gemeente se strategie. Die navorsing sluit af met die aanbeveling dat daar oorweging geskenk moet word om 'n kursus in strategiese bestuur in die opleidingsillabus van teologiese studente in te sluit. 'n Verdere aanbeveling is gemaak dat, weens die gespesialiseerde aard en koste aan eksterne Strategiese Bestuurskonsultante verbonde, die Administratiewe Buro van die GKSA oorweging behoort te skenk om hulle eie konsultant in diens te neem. Die opdrag moet wees om gemeentes van die GKSA by te staan in die ontwerp en implementering van die gemeentestrategie.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

References

Burger, C., 1999, Gemeentes in die kragveld van die Gees, Lux Verbi, Stellenbosch.         [ Links ]

Burger, C., Meiring, L., Van Nieker, A. & Wepener, C., 2005, Waar die kerk werk, Lux Verbi, Wellington.         [ Links ]

Callahan, K.L., 1990, Effective church leadership: Building on the twelve keys, HarperCollins Publishers, New York.         [ Links ]

Collins, J., 2001, Good to great: Why some companies make the leap and others don't, Harper Collins Publishers, New York.         [ Links ]

Daniell, M., 2004, Strategy: A step-by-step approach to the development and presentation of world class business strategy, Palgrave Macmillan, Hampshire.         [ Links ]

David, F.R., 2005, Strategic Management, 10th edn., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.         [ Links ]

Dess, G.G., Lumpkin, G.T. & Eisner, A.B., 2008, Strategic Management, 4th edn., McGraw-Hill, New York.         [ Links ]

Garrison, R.H., Noreen, E.W. & Brewer, P.C., 2006, Managerial Accounting, 11th edn., McGraw-Hill, New York.         [ Links ]

Grobler, A.B., 2010, 'A framework for crafting and implementing a congregational strategy in the local congregations of the reformed churches of South Africa', Ph.D. Thesis in Business Administration, North-West University.         [ Links ]

Kotze, J., 2007, Study guide for Strategic Management (MPTP 876 ET), Potchefstroom, North-West University.         [ Links ]

Kruger, F., 2007, Jy is die kerk: Leiersgids, Gereformeerde Kerk, Middelburg-Noord.         [ Links ]

Nel, M., 1994, Gemeentebou, Perskor Drukkers, Midrand.         [ Links ]

Nel, M., 2006, Stories van hoop, Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM), Vereeniging.         [ Links ]

Osmer, R.R., 2008, Practical theology: An introduction, Eerdmans, Grand Rapids.         [ Links ]

Smit, C.J., 2008, 'Is die kerkorde nie kragtens sy aard strydig met die werking van die Heilige Gees nie?', In die Skriflig 42(3), 393-408.         [ Links ]

Smit, C.J., 2009, 'Kan die GKSA na 150 jaar beskou word as 'n stagnante kerkgemeenskap?', In die Skriflig 43(3), 447-471.         [ Links ]

Spoelstra, B., 1989, Gereformeerde kerkreg en kerkregering, V&R Drukkery, Pretoria.         [ Links ]

Stern, C.W. & Deimler, M.S., 2006, The Boston Consulting Group on strategy, John Wiley Sons Inc., Hoboken.         [ Links ]

Thompson, A.A., Strickland, A.J. & Gamble, J.E., 2007, Crafting and executing strategy: The quest for competitive advantage, 15th edn., McGraw-Hill, New York.         [ Links ]

Ungerer, M., 2009, 'Strategic success: Elusive dream or a real possibility?', Business Brief 14(6).         [ Links ]

Van der Walt, B.J., 2009, 'Probleme rondom die verklaring van die Bybel in die gereformeerde teologie: 'n Christelike-filosofiese besinning', In die Skriflig 43(1), 1-30.         [ Links ]

Van der Walt, J.L., 2009, 'Spirituality the ''new'' religion of our time?', In die Skriflig 43(2), 251-289.         [ Links ]

Van Rooy, J.A., 2007, 'Kan die Gereformeerde Kerke hoegenaamd nog met die Evangelie uitreik?', Kerkblad 109(3197), 39-41.         [ Links ]

Van Wyk, J.H., 2001, Kerk en Christen-wees vandag, Potchefstroom Teologiese Publikasies, Potchefstroom.         [ Links ]

Vergeer, W.C., 2000, 'Report regarding the maintenance and growth of the church', Report delivered at the 2000 synod meeting of the GKSA held in Potchefstroom, viewed 07 January 2007, from http://www.gksa.org.za/sinode2000.html        [ Links ]

Vorster, J.M., 1996, Is die kerk funksioneel? Gedagtes oor Gereformeerde kerkvernuwing in 'n post-moderne konteks, Potchefstroom Teologiese Publikasies, Potchefstroom.         [ Links ]

Warren, R., 2007, Die doelgerigte kerk: Groei sonder om jou boodskap of roeping prys te gee, 2de uitg., Struik Christelike boeke, Kaapstad.         [ Links ]

Wiebes, E., Marc, B., Keibek, B. & Witteveen, P., 2007, The craft of strategy formulation: Translating business issues into actionable strategies, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex.         [ Links ]

 

 

Correspondence:
Louw van der Walt
PO Box 21199
Noordbrug 2522
South Africa
Email: louw.vanderwalt@nwu.ac.za

Received: 09 June 2011
Accepted: 02 Sept. 2011
Published: 12 Dec. 2012

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License